Alle actoren

In het toekomstproject betrekken we zoveel mogelijk actoren, zodat een grot draagvlak ontstaat.
Het is dankzij die unieke samenwerking dat we tot een totaalconcept kunnen komen en dat stap voor stap alle deelthema’s kunnen gerealiseerd worden. Dit zijn naast de leden van de vaste werkgroep (zijnde de vzw Leireken, de Fietsersbond en de vzw Verkeersplatforms) de verschillende actoren die ook deel uitmaken van de stuurgroep:

 1. De gemeenten Opwijk, Merchtem en Londerzeel en de Stad Aalst.
  Het dossier werd eerst voorgesteld aan de gemeenten en de stad, die bijna voor het volledige deel van de route ook eigenaar zijn.
  De vier partners hebben het totaalconcept goedgekeurd en werken volop mee aan de realisatie.

 2. De gemeente Kapelle o-d Bos en de Stad Mechelen.
  Er is al overleg geweest met de gemeente en de stad wat betreft de doortrekking van de fietsroute tot Mechelen.
  Beide partners keuren het voorstel goed en wensen daar de komende maanden en jaren verder aan te werken.

 3. De Provincies Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en Antwerpen.
  De Provincies Vlaams-Brabant ondersteunt het project volledig sinds het begin van het opstellen van het basisdossier en is mee trekker tot een succesvolle realisatie.
  Ook de Provincie Oost-Vlaanderen sluit zich zeer sterk hierbij aan en wil meewerken om de oversteekplaatse aan te pakken evenals de heraanleg en de verbreding van de route. De Provincie Antwerpen zal in een later tijdstip nagaan hoe zij kan meewerken aan het project, ook afhankelijk van de verdere onderhandelingen met Kapelle o-d Bos en Mechelen.

 4. De politiezones KLM, AMOW en Aalst.
  Zij bekijken het dossier vooral vanuit een technisch en verkeersveilig oogpunt.
  Bij het opstellen van eventuele proefopstellingen hebben zij een belangrijke adviserende rol.

 5. Fietsberaad Vlaanderen.
  Fietsberaad Vlaanderen is een kenniscentrum voor fietsbeleid en werd recent opgericht door de Vlaamse Overheid
  De doelstelling van het Vlaamse Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid, alsook de steden en gemeenten ondersteunen om de dynamiek in hun fietsbeleid te versnellen.Het Toekomstproject Leirekensroute werd door Fietsberaad Vlaanderen gekozen als proefproject rond veilige oversteekplaatsen met maximale voorrang voor de fietser.

 6. Studiebureau Mint.
  Dit studiebureau werd door Fietsberaad Vlaanderen aangeduid om het deelaspect oversteekplaatsen te onderzoeken en een aantal proefopstellingen te ontwikkelen en te begeleiden.

 7. Landschap van Erembald tot Kravaalbos.
  Dit is een gebiedsgericht strategisch project van de Regionale Landschappen en behelst het grondgebied van Erembodegem tot Merchtem.
  Het project wil een duurzame landschapsontwikkeling bekomen met een evenwichtig geheel van verschillende functies, met name natuur, landbouw, bosbouw, jacht, visvangst, recreatie en erfgoed.
  De Leirekensroute is één van hun actiepunten.

In het kader van de aanpak van de oversteekplaatsen worden ook nog andere partners betrokken zoals bv. De Lijn.
Al naargelang het deelaspect kunnen ook nog andere actoren betrokken worden op het daartoe geschikte moment.