Audit fietsersbond

In de aanloop tot de opmaak van het basisdossier heeft de werkgroep het nodige gedaan voor een wetenschappelijke audit van de route.
De Fietsersbond beschikt daartoe over een professionele meetfiets. In tweede instantie werden tellingen uitgevoerd en een grootschalige enquête opgezet, telkens in samenwerking met de Provincie Vlaams-Brabant.

De meetfiets van de Fietsersbond

We wilden met het onderzoek en het vergaren van de nodige informatie niets aan het toeval overlaten.
Daarom hebben we ook professionele hulp ingeschakeld: de Fietsersbond beschikt immers over een meetfiets die alle nodige parameters in kaart brengt en zowel op deeltracés als op het totaal van de route de juiste resultaten formuleert, voorzien van de juiste aanbevelingen. Het werken met de meetfiets berust op een professionele aanpak en is ook technisch voorzien van de nodige geavanceerde technologie, zodat de resultaten voor de volle honderd procent betrouwbaar, representatief en wetenschappelijk zijn onderbouwd.

Daaromtrent zijn ook de nodige afspraken met de Vlaamse Overheid die de resultaten van deze meetfiets en de daaruit volgende conclusies ook volledig erkent.

De inhoud van de audit

Met het ‘Rapport Audit Leirekensroute‘ dat werd uitgevoerd door de meetfiets van de Fietsersbond beschikt iedereen over objectieve gegevens over de toestand van Leirekensroute.
Dit rapport beschrijft de wijze waarop de audit is gebeurd, het analyseert en bespreekt uitvoerig de resultaten en het geeft concrete aanbevelingen om te komen tot een verbetering van de kwaliteit van de route.
Tijdens de audit werd voornamelijk onderzoek gedaan voor de hele route naar:

 1. Het type oppervlakteverharding en het daaraan gekoppelde trillingscomfort.
 2. Acute veiligheids- en comfortpunten zoals bv. boomwortels, gevaarlijke vernauwingen.
 3. De breedte van de fietsinfrastructuur en de positionering ervan.
 4. De kruisingen van fietspaden en fietswegen met rijwegen: het type kruising.
 5. Voor fietspaden parallel gelegen aan rijwegen: de afscheiding rijweg-fietspad.

Voor de gemengd verkeergedeelten werd bijkomend onderzoek gedaan naar het type tracé en de geschiktheid ervan voor fietsers op basis van het wegprofiel en de wegbreedte, de effectieve verkeersintensiteit (normaal en tijdens piekuren).
Deze werkwijze die per deelgebied nog andere belangrijke gegevens bevatten wordt uitvoerig beschreven in het rapport van bladzijde 4 tot 14.
De metingen van de diverse parameters gebeurden met een dataverwerking van 12,5m tracé.

De algemene resultaten van de audit:

De resultaten van de audit worden globaal voor de ganse route en per gemeente in detail bekeken.
Ze worden enerzijds bekeken als gewoon fietspad-fietsweg en anderzijds wat indien Leirekensroute wel aanzien-geëvalueerd wordt als fietssnelweg.

 • De ouderdom van de infrastructuur is voor 67 % ouder dan 20 jaar en hiervan is 43 % meer dan 30 jaar.
  Een audit na zoveel jaar is verantwoord, rekening houdend met de evoluties van de mobiliteit, de recreatie en het toerisme van de laatste decennia.
 • Leirekensroute met zijn 19.867,60 meter heeft als grootste troef dat het voor 86 % een gescheiden bedding heeft: score 9,77-10.
  Gezien zijn lengte en zijn landschappelijke inplanting geeft deze troef de route een uniek karakter en de beleving hiervan wordt door de gebruikers sterk gewaardeerd.
  De score van de meting wordt berekend op drie parameters en door deze hoge score voor afscheiding krijgen de twee ander parameters een facelift opwaarts.
  Het is dus goed te weten dat zonder deze factor de andere paramaters duidelijk niet zo goed zijn.
 • Het trillingscomfort voor de ganse route fietspad-fietsweg met een score van 5,47-10 haalt de comfortscore niet.
  Ter info: vanaf 7,5 tot 8-10 is het comfortabel maar slechts 19 % van de ganse route haalt die score.
  In detail gaat de score van -0,5 op10 tot 9 op 10.
 • Wat betreft het breedtecomfort: de vereiste minimumscore als fietspad-fietsweg in tweerichting is 7,5-10 voor 200 cm. en 10-10 voor 250 cm.
  Voor een fietssnelweg is dit 7,5-10 voor 300 cm. en 10-10 voor 400 cm.
  Als gewoon fietspad-fietsweg varieert de score voor Leirekensroute van 5,5-10 tot 10-10 maar er zijn ook plaatsen waar de route door bermbegroeiing, vuil en beschadiging van de zijkanten een zeer lage score haalt.
  Als de route als fietssnelweg wordt geëvalueerd voldoet de breedte helemaal niet met 4,96-10.
De detailscores per gemeente:

Het rapport geeft per gemeente een uitvoerig relaas van de metingen en brengt de resultaten van de parameters afscheiding, trillingscomfort en breedtecomfort visueel over op een kaart. Tijdens de meting worden een aantal knelpunten en bijpassende aanbevelingen gedaan zodat deze direct gelinkt kunnen worden.
Een nog meer gedetailleerde meting is via de webapplicatie te raadplegen. Naast het meetresultaat van de verschillende gemeenten wordt er nog een algemene beschouwing van de kenmerken van de asfaltzones gegeven en een analyse van de kruisingen

Aanbevelingen:

Het rapport bevat werklijsten: concrete actiepunten over de totale route die een aanpak vereisen.
Zij behandelen volgende aspecten: snelheidszones, ontbrekende of foutieve verkeersborden, markeringen, verbetering van kruisingen, vuil en te verwijderende begroeiing.
Daarnaast geven algemene aanbevelingen rond structurele verbetering van Leirekensroute advies naar duurzaamheid bij uitvoering van de werken en heraanleg.
Vervolgens zijn er de aandachtpunten die de kwaliteit van de route bepalen en moeten verbeteren. Tenslotte wordt een algemene aanbeveling rond materiaalkeuze en aanbevelingen over de wijze van uitvoering weergegeven.