Het grote basisdossier

In 2014 hebben een aantal actoren elkaar teruggevonden om het dossier van Leirekensroute opnieuw op tafel te leggen en de volledige problematiek in kaart te brengen en op alle vlakken naar oplossingen te zoeken zowel op korte termijn als op lange termijn, zowel wat betreft de route zelf, als wat betreft de rechtstreekse omgeving.
Er werd halfweg 2014 een werkgroep opgericht bestaande uit de vzw Leireken, de Koepel van Verkeersplatforms, de Fietsersbond en De Brabantse Kouters.
Deze laatste tot en met 31 maart 2015, vermits de vzw Brabantse Kouters sinds 1 april 2015 in ontbinding is en vanaf die datum geen tewerkstelling meer kent.

De bedoeling is vrij duidelijk: behalve het inventariseren van de problematiek van Leirekensroute en het samenbrengen van alle actoren was het in een eerste fase belangrijk al een voorbereidend dossier op te stellen en een deel van het denk- en zoekwerk op ons te nemen.
Tegelijkertijd willen we de coördinatie en de organisatorische aanpak verder begeleiden en waken over de uitwerking van het project met de verschillende deelaspecten.

Daartoe brengen we rechtstreekse of onrechtstreekse actoren samen in een stuurgroep om een consensus te bereiken over een totaalaanpak gespreid over verschillende fases.
Dit alles zit vervat in het basisdossier, een startdocument van voorjaar 2015.

Tijdens de hele fasering van het project werkt de werkgroep nauw samen met de betrokken Provincies en Fietsberaad Vlaanderen.
Bovendien zijn we present in de Klankbordgroep van de Fietssnelwegen, een initiatief van alle provincies.